Головна / Новини / Звіт про стратегічно екологічну оцінку до генерального плану села Королівка Гніздичівської селищної ради Жидачівського району

Звіт про стратегічно екологічну оцінку до генерального плану села Королівка Гніздичівської селищної ради Жидачівського району

Звіт про стратегічно екологічну оцінку до генерального плану

села Королівка Гніздичівської селищної ради Жидачівського району

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проект генерального плану села Королівка розроблений на підставі рішення Гніздичівської селищної ради від 22.10.2020 р.  № 33.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Королівка вирішуються наступні питання:

–   обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних напрямів використання територій;

–   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

–   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

–   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

–   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення  передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

–   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

–   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

 1. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.

В населеному пункті відсутнє центральне водопостачання. На даний час забезпечення населення та громадських будівель питною водою здійснюється з колодязів та поодиноких свердловин.

Через відсутність очистки стоків від села виникає проблема забруднення природних поверхневих та підземних вод побутовими стічними водами, що спричиняє небезпечні наслідки для здоров’я людини.

Проектом передбачається будівництво централізованої системи каналізації від житлових будинків, обладнаних внутрішньою каналізацією, громадських будинків та виробничих приміщень, або з підключенням до очисних споруд м. Жидачева. Централізоване відведення стічних вод передбачається від будинків до локальних очисних споруд з подальшим випуском очищених стоків у меліоративні канали на південний схід від с. Королівка.

 1. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.
 • Птахофабрика ТзОВ “КПК-Агроінвест” до 1 млн. бройлерів на рік з санітарно-захисною зоною – 300м;
 • Гаражі та піднавіси для с/г техніки ТзОВ “КПК-Агроінвест”з санітарно-захисною зоною – 100 м;
 • залізнична колія Ходорів – Стрий, яка проходить вздовж південно-східної межі села Королівка з санітарно-захисною зоною – 100м та смугою відведення, наданою ДТГО «Львівська залізниця» у вигляді земельної ділянки;
 • обласна автодорога 0-140502 Жидачів-Верчани, яка проходить вздовж північної межі села Королівка, ширина смуги відведення якої становить 30 м (15 м ліворуч та 15 м праворуч від вісі автодороги);
 • 2 трансформаторних підстанції розміщені в південній та західній частині населеного пункту. Охоронні зони яких становлять 3 м від шафи пристрою або огорожі;
 • повітряна лінія електропередач ПЛ-10 кВ проходить із заходу та сходу на територію населеного пункту до трансформаторних підстанцій. Охоронні зони ліній електропередач становлять 10 м по обидві сторони ліній від крайніх проводів;
 • повітряні лінії електропередач ПЛ-0,4 кВ проходять вздовж житлових вулиць з охоронними зонами 2 м по обидві сторони ліній від крайніх проводів;
 • газорегуляторний пункт розміщений по вул. Січових Стрільців – при в’їзді в село. Відстань у просвіті від окремо стоячих ГРП по горизонталі (для тиску до 0,6 МПа) до будинків і споруд становить 10 м;

Згідно з п. 7.6.8  ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій», в межах території санітарно-захисної зони завширшки 50 м та 100 м і більше з боку селищної території слід передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 20 м та 50 м відповідно.

 1. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природо-заповідного фонду на території проектування відсутні.

 1. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного плануванням.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені вимогами чинного законодавства:

– просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) інженерних комунікацій тощо згідно вимог чинного законодавства;

– здійснення відповідних організаційних, господарських, технічних, технологічних, архітектурно-будівельних та інших заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами, відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

 1. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

Кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові негативні наслідки внаслідок реалізації генерального плану загалом не прогнозуються. З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються охоронні зони від виробничих приміщення, інженерних мереж, червоні лінії автодоріг, санітарно-захисні зони залізничних колій.

Проектом генерального плану села Королівка пропонується перепрофілювання та альтернативних рішень приміщень птахофабрики зі зменшенням СЗЗ 120 метрів до житлових будинків, від гаражів та піднавісів  для с/г техніки під об’єкти придорожнього сервісу з СЗЗ 15м.

Рослинний шар ґрунту, щоутворюєтьсявнаслідоквлаштування фундаментів, влаштування твердого покриття, мереж, проведення вертикального планування використовується для покращення родючості землі.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки запроваджуються заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків виробничих територій зі зменшенням СЗЗ до житла в проектних рішеннях генерального плану села Королівка на довкілля та стан здоров’я населення, у першу чергу щодо:

— оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

— розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

—  проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

Альтернативні рішення щодо функціонального призначення будівель птахофабрики та будівель і споруд для обслуговування С/Г техніки.

 1. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

При реалізації генплану с. Королівка  заходи щодо моніторингу наслідків виконання документу, для довкілля у тому числі населення, плануються Гніздичівською селищною радою, згідно з таблицею 5 методичних рекомендацій із здійснення СЕО.

Таблиця 5.

Індикатор Визначення Джерело даних
Середньодобовий вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Викиди вуглекислого газу,   оксиду   азоту   і твердих частинок від приміщень птахофабрики та будівель і споруд по обслуговуванню С/Г техніки. Річний звіт підприємств про викиди забруднених речовин в атмосферне повітря.
Спорудження зливової каналізації (км) Протяжність зливової каналізації   (км),  пов’язаної  зі  станцією очищення стічних вод Звіти виробничих підприємств.
Поверхня зелених зон в селі  (%,  га  на  душу населення) Зелені зони це території вкриті лісовою рослинністю, такі   як   парки, ліси, захисні смуги водойм і т. д. Звіти Гніздичівської селищної ради
Відходи, як вторинна сировина  (тон  в  рік, % від   загальної кількості утворених) Обсяг твердих побутових

відходів, зібраних

муніципальною компанією для транспортування на полігон. Обсяг зібраних відходів як  вторинної сировини (папір, скло, пластик і т.д.)

Звіти підприємств, що надають комунальні послуги.

Договір на вивіз ТПВ

від____._____._________

№____________________

Кількість будинків, підключених  до  централізованої системи каналізації  (кількість,  % від загальної кількості) Кількість (або %) приватних будинків, підключених до  централізованої системи  каналізації та очистки стічних вод у порівнянні із загальною кількістю Статистичні звіти по комунальному господарству. Річний звіт екологічної інспекції району
 1. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

Транскордонний вплив під час реалізації планової діяльності відсутній.

 1. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Замовник: Гніздичівська селищна рада, 81740, вул. Грушевського 3, смт. Гніздичів, тел. (067) 34-11-429, факс (0239) 48-110, E-mail: hnizdychiv_sr@ukr.net.

Селищний голова                                                                  І. Матківський

28.12.2020 р.

Завантажити (PDF, 4,99MB)

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Львівська обласна рада
 • Львівська обласна державна адміністрація
 • Державні закупівлі в Україні
 • Жидачівська районна рада
 • Жидачівська райдержадміністрація
 • Державне агенство з питань електронного урядування України
 • Cross Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013
 • Реєстр відкритих баз даних України – Громадська приймальня
 • Центр реформ та місцевого розвитку
 • Децентралізація влади